eDLTV สื่อระดับปฐมวัย

ระบบ eDLTV สื่อระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ที่มีเนื้อหาระดับอนุบาล 1-3 และระดับ ประถมศึกษา 1-3 จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อ่่านต่อ

eDLTV ระดับประถมศึกษา

ระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ไม่ต่ำกว่า 4,500 ชั่วโมง ใน 8 สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาฯ, สุขศึกษาฯ, ศิลปะ (ดนตรี,ทัศนศิลป์) และการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์, งานบ้านฯ)

อ่่านต่อ

eDLTV ระดับมัธยมศึกษา

ระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประมาณ 4,675 ชั่วโมง ใน 6 สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาฯ, และสุขศึกษาฯ

อ่่านต่อ

eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ

ระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพ 70 อาชีพ รวม 1,365 เรื่อง เช่น ครัวการอาชีพวังไกลกังวล, เสื้อสมัยนิยม, ปักสวยด้วยมือ, การนวดแผนไทย ฯลฯ

อ่่านต่อ

eDLTV คืออะไร ?


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคือโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ นักเรียนในชนบทที่ห่างไกล คนพิการ ผู้ต้องขัง และเด็กป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น การดำเนินการ "โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

อ่านเพิ่มเติม

ผู้สนับสนุน eDLTV